RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
2018-10-17 13:48:43  Wy鈍ietle: 0

W zwi您ku z realizacj wymogów Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys逝guj帷ych Pani/Panu prawach z tym zwi您anych.

Poni窺ze zasady stosuje si pocz患szy od 25 maja 2018 roku.

 

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Kole, ul. S這wackiego 5, 62-600 Ko這, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celu realizacji zada i nie b璠 udost瘼niane innym odbiorcom,
 4. podstaw przetwarzania Pani/Pana danych osobowych s obowi您uj帷e przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
 5. podanie danych jest niezb璠ne do realizacji zada O鈔odka,  w przypadku niepodania danych niemo磧iwe jest zawarcie umowy,
 6. W zwi您ku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys逝guj Pani/Panu nast瘼uj帷e uprawnienia: 
 • prawo dost瘼u do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do 膨dania sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do 膨dania usuni璚ia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie s ju niezb璠ne do celów, dla których by造 zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotycz, wnios豉 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotycz wycofa豉 zgod na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstaw przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane s niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe musz by usuni皻e w celu wywi您ania si z obowi您ku wynikaj帷ego z przepisów prawa;
 • prawo do 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotycz kwestionuje prawid這wo嗆 danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz, sprzeciwia si usuni璚iu danych, 膨daj帷 w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje ju danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycz, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy 陰cznie spe軟ione s nast瘼uj帷e przes豉nki:
 • przetwarzanie danych odbywa si na podstawie umowy zawartej z osob, której dane dotycz lub na podstawie zgody wyra穎nej przez t osob,
 • przetwarzanie odbywa si w sposób zautomatyzowany; 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy 陰cznie spe軟ione s nast瘼uj帷e przes豉nki:
 • zaistniej przyczyny zwi您ane z Pani/Pana szczególn sytuacj, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezb璠ne do celów wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron trzeci, z wyj徠kiem sytuacji, w których nadrz璠ny charakter wobec tych interesów maj interesy lub podstawowe prawa i wolno軼i osoby, której dane dotycz, wymagaj帷e ochrony danych osobowych, w szczególno軼i gdy osoba, której dane dotycz jest dzieckiem. 
 1. Pani/Pana dane mog by przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b璠 profilowane.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do realizacji celów okre郵onych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Eugeniusz Przyby豉

e-mail: inspektor@osdidk.pl

 

Administrator Danych wyznaczy Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Gali雟ka, z któr mog  si Pa雟two  skontaktowa pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomoc poczty   e-mail: inspektor@osdidk.pl

Repertuar Kina "Nad Wart"

Miejski Dom Kultury

ul. S這wackiego 5, 62-600 Ko這

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl