III_GALA_CZESŁAWÓW

Laureaci 3. Gali Czesławów.

Działalność prospołeczna: Krzysztof Mazurkiewicz – Stowarzyszenie Kolanie, 
Kultura: Krzysztof Lityński – dyrygent Orkiestry Dętej OSP w Kole, 
Sport: Jarosław Kawka – dyrektor MOSiR w Kole, 
Biznes: Krzysztof Czeboćko – dyrektor GEBERIT – Produkcja w Kole,
Media: Anna Kułakowska – Portal Okrągłemiasto.pl., 
Wyróżnienie specjalne Burmistrza Miasta Koła: Tomasz Gibaszek – twórca festiwalu „Koło Bluesa”.
...........................................................................................................................................
 

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLE ZAPRASZA na
3. GALĘ CZESŁAWÓW

SOBOTA, 26 STYCZNIA 2019, GODZ. 18:00

W PROGRAMIE:
- Prezentacja nominowanych, wręczenie statuetek
  i specjalnego wyróżnienia Burmistrza Miasta Koła
- Koncert zespołu “DoKoła Orkiestra” p. dyr. Krzysztofa Lityńskiego 
  oraz Izabeli Rybnik (wokal)
- Bankiet

Bilety w cenie 15 zł
tel. 63 27 22 847

...........................................................................................................................................

Uwaga! Lista nominowanych „Czesławy 2018” 

 

1. Działalność prospołeczna

 • Mazurkiewicz Krzysztof – Stowarzyszenie Kolanie
 • Mokrzycki Grzegorz – Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą
 • Hamiga Katarzyna – Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Kołowrotek

2. Kultura

 • Dziedziczak Agata – aktor Kolskiego Teatru Otwartego im. Cz. Freudenreicha
 • Lityński Krzysztof – dyrygent Miejskiej Orkiestry Dętej w Kole
 • Piorun Radomir – Miejski Dom Kultury w Kole

3. Sport

 • Brzozowski Zbigniew – Kolskie Towarzystwo Cyklistów
 • Kawka Jarosław – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole
 • Wojewoda Krzysztof – Kolski Klub Sportów Walki

4. Biznes

 • Czeboćko Krzysztof – Geberit Produkcja sp. z o.o. należąca do Grupy Geberit
 • Mazurkiewicz Paulina – Hotel Mazurek w Kole
 • Żurawik Łukasz – Firma Agro-Nas w Kole

5. Media

 • Fiwek Bartłomiej – Portal miejski e-koło.pl  
 • Kułakowska Anna – Portal okrągłemiasto.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w plebiscycie, w celu wytypowania laureatów, którzy za swoje zasługi i Państwa uznanie zostaną uhonorowani statuetkami podczas III Gali Czesławów.

Głosowanie trwa do 30 grudnia 2018 r., do godz. 24:00 i polega na wysłaniu jednego sms-a z jednego numeru telefonu. W treści sms-a wpisujemy: „III Czesławy, nr kategorii, nazwisko i imię nominowanego, nr kategorii, nazwisko i imię nominowanego itd.” np.: „III Czesławy, 1 kat. Nowak Anna, 2 kat. Kowalski Jan itd.” Każdy głosujący może wybrać z każdej kategorii tylko jedno nazwisko. Można głosować w jednej, w dwóch, w trzech, w czterech lub w pięciu kategoriach. 

Sms-y należy przesyłać na numer tel. 505 744 720 (koszt wg stawki operatora)

Sms-y, które będą zawierały więcej niż jedną kandydaturę w danej kategorii lub nazwisko spoza oficjalnie ogłoszonych, uważane będą za nieważne.

Zapraszamy.

...........................................................................................................................................

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji „Gali Czesławów”. To cykliczne wydarzenie zainicjowane w 2016 r. przez Radomira Pioruna – dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, ma na celu uhonorowanie osób, instytucji i organizacji, które swoją działalnością, twórczością i aktywnością, w sposób znaczący wpływają na rozwój i promocję miasta.

Uroczyste wręczenie „Czesławów” – statuetek nazwanych imieniem Czesława Freudenreicha, kolskiego przedsiębiorcy, społecznika i wielkiego patrioty, zasłużonego dla naszego miasta – odbędzie się 26 stycznia 2019 r. Poprzedzone jest plebiscytem umożliwiającym mieszkańcom, wytypowanie kandydatów do nominacji, a następnie, poprzez głosowanie sms-owe wybranie laureatów w poszczególnych kategoriach: kultura, sport, biznes, media i działalność prospołeczna.

Jesteśmy przekonani, że wśród Kolan znajduje się wiele osób oddanych lokalnej społeczności, które w pełni zasługują na nominację i uhonorowanie „Statuetką Czesława”. 

III GALA „CZESŁAWÓW”

Regulamin pdf
Formularz zgłoszeniowy pdf

Regulamin

1.Organizatorem III Gali „Czesławów” jest Miejski Dom Kultury w Kole.

1.Organizator przeprowadzi plebiscyt pozwalający wyłonić laureatów, którzy zostaną uhonorowani statuetkami podczas III Gali „Czesławów”.

2.Uczestnikami plebiscytu są osoby, które zgłoszą kandydatów do nominacji oraz osoby głosujące na wybrane nazwiska z list nominowanych.

3.szczególnie zasłużone dla Koła, których działalność w znaczący sposób wpłynęła/wpływa na rozwój miasta.

4.Ustalone kategorie, w których przeprowadza się plebiscyt to:

a/         działania prospołeczne,

b/         kultura,

c/     sport,

d/         biznes,

e/         media.

5.Kandydaci mogą być zgłaszani do 31 października 2018 r. za pomocą formularza, który można pobrać ze strony internetowej www.mdk.kolo.pl (zakładka GALA  CZESŁAWÓW) lub w formie papierowej odebrać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Kole, pok.nr 10.

6.Poza laureatami wytypowanymi w poszczególnych kategoriach, statuetkę Czesława otrzyma osoba uhonorowana „Wyróżnieniem Specjalnym Burmistrza Miasta Koła”.

7.Listę nazwisk osób nominowanych do Statuetki „CZESŁAWA” ustala dziewięcioosobowa Kapituła, do składu której powoływani są m.in. laureaci II „Gali Czesławów” (2017 r.).

8.Przewodniczącego Kapituły wybierają jej członkowie na swoim posiedzeniu.

9.Kapituła podejmuje decyzje w obecności co najmniej pięciu jej członków (quorum).

10.Najpóźniej 30 listopada Kapituła odbędzie posiedzenie, na którym, w tajnym głosowaniu, wyłoni nominowanych do statuetki „Czesława”.

11.Członkowie Kapituły mogą nominować nie więcej niż trzech kandydatów w poszczególnych kategoriach.

12.Nominowanymi nie mogą zostać laureaci uhonorowani statuetką „Czesława” w 2016 r. i w 2017 r.

13.Nominowany może znaleźć się na liście tylko w jednej kategorii.

14.Lista kandydatów i nominowanych w poszczególnych kategoriach zostanie opublikowana na stronie www.mdk.kolo.pl w zakładce  „GALA CZESŁAWÓW”

15.Po opublikowaniu listy nominowanych, rozpocznie się głosowanie za pomocą SMS-ów.

16.Z jednego numeru telefonicznego można oddać tylko jeden głos, wysyłając sms-a, w  treści którego należy wpisać: Czesławy III, numer kategorii i nazwisko nominowanego, np.: „Czesławy III 1. Nowak, 2. Kowalski, 3. Pawlicka, 4. Jankowski, 5 nazwa mediów ”

17.Głosy można oddawać na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć kategorii wymienionych w punkcie 4, pozycja a, b, c, d i e.

18.Głosy, które będą zawierały więcej niż jedno nazwisko w danej kategorii lub nazwisko spoza nominowanych uważane będą za nieważne.

19.Głosowanie trwać będzie od 01 do 30 grudnia 2018 r.

20.Sms-y można przesyłać na numer telefonu. 505 744 720

21.Nazwiska laureatów wyłonionych w drodze głosowania zostaną ogłoszone dn. 26 stycznia 2019 r., na III „Gali Czesławów”, stanowiącej podsumowanie plebiscytu.

22.Postanowienia końcowe:

a/  Prawo zmiany Regulaminu przysługuje członkom Kapituły w składzie nie mniejszym niż 9 osób.

b/            Postanowienia Kapituły są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

c/  W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole w porozumieniu z członkami Kapituły.

 

Terminarz III „Gali Czesławów”:

Do 31 października 2018 r. – zgłaszanie kandydatów do nominacji

Do 30 listopada 2018 r – posiedzenie Kapituły i ogłoszenie listy nominowanych

Do 30 grudnia 2018 r. – głosowanie SMS-owe

Do 15 stycznia 2019 r. – podliczenie głosów

26 stycznia 2019 r. – uroczysta III „GALA CZESŁAWÓW” 

Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl