Młodzieżowy Festiwal Teatralny STREFA GRY - zapisy

Kiedy: 2021-11-08
Godzina: 00:00:00
Miejsce: MDK w Kole
Cena: .

MŁODZIEŻOWY FESTIWAL TEATRALNY „STREFA GRY”

20 listopada 2021, Miejski Dom Kultury w Kole

 ORGANIZATORZY:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Miejski Dom Kultury w Kole

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów, skupiających młodzież w wieku 15-19 lat, działających w placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, stowarzyszeniach w całej Wielkopolsce.
 • Dopuszcza się dowolne formy teatralne.
 • Czas trwania spektaklu: do 30 minut.
 • Zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie karty zgłoszenia na adres:

Centrum Kultury i Sztuki-DK Oskard, Aleje 1 Maja 7 A, 62-510 Konin

w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2021 r.

 • Opłatę akredytacyjną w wysokości 15 zł od uczestnika i osób towarzyszących (opiekunowie, rodzice, kierowca) należy wpłacić na konto CKiS:

Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 w terminie do 8 listopada 2021 r. (prosimy zabrać ze sobą kserokopię dowodu wpłaty).

 • Zgłaszając rezygnację z udziału w Festiwalu na co najmniej 3 dni przed imprezą, zespół otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
 • Liczba zespołów, które Organizator przyjmie, jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zespołów dopuszczonych do udziału w Festiwalu będzie dostępna na stronie www.ckis.konin.pl od 10 listopada 2021 r.
 • W przypadku wykorzystania cudzych utworów koszty ZAiKS-u zespoły opłacają we własnym zakresie.
 • W ramach Festiwalu, oprócz prezentacji przedstawień, odbędzie się także spotkanie warsztatowe dla instruktorów i członków zespołów.
 • Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.
 • Organizatorzy zapewniają:

- okotarowaną scenę o wymiarach – dł. 8 m, szer. 8 m, bez urządzeń scenicznych,

- sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą,

- nagrody finansowe, rzeczowei dyplomy,

- ciepły posiłek dla wykonawców i opiekunów (ogólną liczbę osób należy ująć w karcie zgłoszenia i uwzględnić przy wpłacie akredytacji).

! Nie zapewniamy elementów scenografii !

ZASADY NAGRADZANIA

 • Prezentacje oceniać będzie powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna, która zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zespołowych oraz indywidualnych. Jej ocenie podlegać będzie:

- dobór repertuaru,

- reżyseria (sceniczna koncepcja),

- gra aktorska (kultura słowa, ruch sceniczny),

- oprawa plastyczna i muzyczna.

 • Werdykt  Komisji Artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
 • Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Podpisanie wypełnionej karty zgłoszenia  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 Organizatorzy apelują o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Na terenie całego obiektu wymagane jest noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos, jak również zachowanie dystansu społecznego.

Opiekunowie zespołów zobowiązują się do przesłania – na późniejszym etapie – wymaganych przez Organizatora oświadczeń.

Organizatorzy zobowiązują się do dezynfekcji pomieszczeń, z których będą korzystać uczestnicy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ew. przydzielenia zgłoszonych spektakli do bloków czasowych.

 • Uczestnicy Festiwalu udzielą jego Organizatorom zezwolenia, w formie oświadczenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
 • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
 • Zespoły zgłaszają się biurze organizacyjnym w Miejskim Domu Kultury w Kole (ul. Słowackiego 5) w dniu imprezy od godz. 9:00. Prezentacje rozpoczną się o godzinie 10.00.
 • Dodatkowych informacji o spotkaniach udziela Paulina Pachulska-Wojdak,

tel. (63) 243 63 50/51, e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

 Repertuar Kina "Nad Wartą"

Miejski Dom Kultury

ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło

tel. 63 2720106

e-mail: kultura@kolo.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.kolo.pl